<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1258639957491496&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Sökwebbplats:

2. okt

Visma.net förändrar ditt sätt att arbeta

De senaste årens utveckling inom ekonomi- och affärssystem har haft stor inverkan på vår vardag i arbetslivet. Utvecklingen har i första hand utlöst en övergång från manuell till automatisk processhantering. Sverige är i omställning och det som kan automatiseras måste automatiseras. Det är också en utveckling som gör att du som anställd kan fokusera på inkomstbringande aktiviteter i stället.

 

MOBILE FIRST


Vi använder smarttelefoner mer och mer både privat och på jobbet. Över 80 % av oss använder mobilen flera gånger om dagen. De förändrade vanorna gör att mobilanvändning även kan användas för att effektivisera arbetsprocesser via våra mobila enheter, som att bekräfta transaktioner, sjukanmäla och så vidare. "Mobile first" innebär att allt som är utvecklat för att effektivisera arbetsprocesser utvecklas för mobilt först, på grund av ändrade vanor hos slutanvändaren. I de lösningar Visma utvecklar används detta redan idag. Många använder mobila enheter för att bekräfta fakturor, registrera semester, frånvaro eller hämta ut sina lönebesked. Framöver kommer detta att få en större och större påverkan på vårt vardagliga arbete – då det har en effektivitetsvinst vad gäller data infångning.

 

MOLNLÖSNING

Visma.net är ett ekonomisystem i molnet. Ett ekonomisystem i molnet innebär att du loggar in på vilken PC som helst och så länge du har tillgång till internet har du tillgång till ditt ekonomi- och affärssystem. Det betyder att all data lagras i molnet. Både funktionalitet, djup och bredd med Visma.net har redan skalats upp för att hantera stora företags arbetsprocesser. Visma.net utvecklas och förbättras kontinuerligt för att ta över hela företagets ekosystem i takt med de tekniska förbättringarna. En annan fördel med ett ekonomi- och affärssystem i molnet är att du alltid har tillgång till den senaste uppdaterade versionen av mjukvaran. Uppdateringar kommer automatiskt utan att du behöver lägga stora summor på dyra uppgraderingar.

 

STORA INVESTERINGSKOSTNADER ÄR PASSÉ

Dagens uppfattning är fortfarande att köp av ekonomisystem är förenat med stora investeringskostnader innan man ens börjat använda systemet. Fördelen med ett ekonomisystem i molnet är att det är helt onödigt att lägga stora summor på att investera och uppgradera ekonomisystem. Med Visma.net kommer du att minska uppgraderingskostnaderna eftersom leverantören automatiskt uppgraderar till senaste versionen. Investeringskostnaden för mjukvara är också helt borta.

De allra flesta företag har ett tioårsperspektiv på affärssystemet från beslutstidpunkten. Under en femårsperiod kommer investeringen på InHouse-installation att ha överstigit Visma.net-kostnaderna. (Denna beräkning är beräknad innan du har tagit med kostnader förknippade med serverparken och eventuella ASP-lösningar).

AUTOMATION

Det kan låta som science fiction, men du kan faktiskt skicka en faktura till en kund och låta den öppna posten på kontona samt stänga av sig själv med hjälp av automatisering. Om kunden dessutom skulle misslyckas med att betala, utför systemet krav- och inkassorutiner åt dig, så att du kan fokusera på inkomstbringande åtgärder. Förenkling i alla led och övergång från manuella till automatiska processer av vardagliga processer är ett faktum. Felmarginalen minskas avsevärt genom digital hantering av inkommande och utgående fakturor.

 

TIDSBESPARANDE

Tid är pengar. Enligt siffror från Visma kan man vid mottagandet av en faktura få en potentiell minskning av tidsåtgången per faktura med 18 minuter. Du kan undvika timmar av stansning, sändning och mottagning av returfiler för remitteringar, samt avslutande av poster i kontona. På så sätt frigör du resurser för att fokusera på intäktsfrämjande processer för ditt företag.

 

BÄTTRE LIKVIDITET

Med automatisering, strömlinjeformade, säkra och kontrollerade processer för uttag och betalningar kommer man helt naturligt också att förbättra företagets kassaflöde och med detta även kunna förbättra likviditeten i företaget. Ekonomisystemet tar hand om hela processen från att skicka fakturan till att betalningen tas emot, samt att bokföringen stängs. När du har kontroll över pengarna som kommer in kommer detta att förbättra din likviditet, och därmed ge en mer stabil ekonomi.

 

TIDSHANTERING

Att lägga tid på processer som kan genomföras automatiskt är inte effektivt och inte heller lönsamt för företaget. Med Visma.net kan du hantera tiden för processer som du vanligtvis var tvungen att manuellt kontrollera före, under eller efter processen. Ett exempel är att hämta en inkommande faktura till din fakturainkorg. Du kan ta hand om dessa och ta emot dem i ekonomisystemet när du vill.

 

AVVIKELSEHANTERING

I takt med det ökade tempot för de flesta automatiska processer behövs rutiner även för processer som inte går som planerat. Det kan finnas avvikelsehantering för allt från felaktiga leveranser till personskada. Eftersom avvikelser i många fall medför en merkostnad blir det avgörande att ha avvikelsehantering som en integrerad del av affärssystemet. Detta kommer att kunna minska merkostnader och svinn.

 

INCIDENTRAPPORTERING

I samband med avvikelsehantering är det viktigt att rapportera avvikelserna. Detta för att kunna hitta fel, analysera och förbättra dagliga rutiner som har misslyckats tidigare. Det är absolut nödvändigt att kunna ha en incidentrapport för att veta var rutinerna brister, var det finns förbättringspotential och hur systemet kan förbättras.

 

SÖMLÖSHET

API, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, har blivit mer och mer applicerbart för data infångning i nya lösningar. API, vilket kan förklaras som gränssnittet i en programvara som gör att specifika delar av programvaran kan aktiveras från en annan programvara. Detta är avgörande för att få flera program att "prata med varandra" och för att hämta data till annan mjukvara. Den data som hämtas skulle annars, utan denna kommunikation mellan programmen, ha förts manuellt från system till system. Sömlösheten i att hämta, placera och ändra data i programmen ger en gynnsam effektivitetsvinst.

Nyfiken på om Visma.net är rätt för din organisation? Boka en demo av Visma.net eller rådfråga någon av våra specialister.

EMIL OLSEN Key Account Manager